Dr. Mahesh C. Gaikwad President
Dr. Suvarnsandhya C. Dhumal Vice President
Mr. Sanjay Tatasaheb Nimbalkar Secretary
Dr. Chandrashekhar A. Dhumal Treasurer
Dr. Vishakha Shasikumar Korad Trustee
Mr. Shamrao Ramchandra Pawar Trustee